Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2012/2013

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola Pavla Jozefa Šafárika, Ul. Škultétyho 11, Tornaľa
Adresa školyŠkultétyho 11, 982 01 Tornaľa
Telefón+421 x 475522367
E-mailskola@zstornala.edu.sk
WWW stránkazstornala.edupage.org
ZriaďovateľMesto Tornaľa

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Július Benčík0475522367 riaditel.zstornala@gmail.com
ZRŠMgr. Jana Straková0475011264 strakovaj.zstornala@gmail.com
ZRŠMgr. Henrieta Balogová0475011264 balogovah.@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Marian Habovčík0908342484
pedagogickí zamestnanciMgr. Zuzana MIČKOVÁ0915883574
 Mgr. Miroslava KOVALANČÍKOVÁ0902295751
   
ostatní zamestnanciMária BALÁZSOVÁ047/5524585
   
zástupcovia rodičovJUDr. Jozef PUPALA0905646828
 Mgr. Gabriela VARGOVÁ 
 Adriana KAMENSKÁ 
   
zástupca zriaďovateľaMUDr. Tibor PIPAS0908529539
 PaedDr. Marcela BUNDOVÁ0907210216
 p. Viliam PAZDERA047/5587186
 Ing. Katarína DANIŠOVÁ0918717529

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetov
MZ pre primárne vzdelávanieMgr Monika Švihlovápredmety primárneho vzdelávania
MZ ŠKDAnna SlovenčiakováŠKD
PK človek a spoločnosťMgr. Dušan StrakaDEJ, GEG, OBN
PK človek a prírodaMgr. Jolana KoósováFYZ, CHE, BIO
PK umenie a športMgr. Marianna ČekanováHUV, VYV, TEV, ETV
PK cudzích jazykovMgr. Daniela ScholtzováANJ, NEJ, FRJ, RUJ
PKmatematiky a práca s informáciamiMgr. Miroslav TabačekMAT, INF, THD, SEE
PK slovenský jazyk a literatúraPaedDr. Eva ZakharováSJL

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 457

Počet tried: 19


Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried22223222219
počet žiakov444934446752516058457
z toho ŠVVP 272195710759
z toho v ŠKD43332726     129

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2013 - 39 / počet dievčat- 17

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 2.9.2013/ počet dievčat: 37/ počet dievčat -16

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1/ počet dievčat-0

Počet detí, ktorým sa neodporúča predčasné zaškolenie dieťaťa: 1/ počet dievčat- 1

Počet detí, ktoré sa odsťahovali: 1/ počet dievčat- 1

Počet detí, ktoré opakujú 1. ročník: 1/ počet dievčat- 1

Počet zapísaných piatakov z iných škôl k 30.6.2013 - 14/ počet dievčat- 6

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

TriedaTalentové5 ročné4 ročné3 ročné2 ročnéNepokračujePočet žiakov
9. A9217   28
9. B110135 130
8. B    213
7. B    1 1
Špeciálna    224
        
Spolu10123055466

Rozmiestnenie jednotlivých žiakov

9.A

Bartalošová Frederika                    SOŠ obchodu a služieb,Šport. 1, RS 

Dorkin Gabriel                                 SZŠ RV                                                  

Dovicová Dominika                         Kat. str. ped. škola KE                    

Gembická Denisa                           Gymnázium  RS                                            

Hegyiová Izabela                            SOŠ podnikania PO   

Homonnaiová Kristína                  Škola úžit. výtvarníctva KE          

Hruška Ondrej                                SPŠ Mikovíniho,B. Štiavnica          

Húšťová Viktória                            SOŠ veterinárna KE            

Kilik Martin                                     SOŠ Ostrovského,KE                        

Molnárová Veronika                     PaSA LC                                                 

Olšiaková Dominika                      Konzervatórium,Exnárova KE   

Pank Dárius                                    Gymnázium Rim. Sobota                                    

Patinák Adrián                               SOŠ Ostrovského,KE                         

Péntek Ján Frederik                      SOŠ Šafárikova,Tornaľa                        

Pucsoková Adela                           Obch. akadémia RV                         

Ranosztayová Nikoleta                Evanj. gymnázium Tisovec                    

Sert Roman                                    Súkr.str. odb.škola,Postup.KE            

Scholtzová Veronika                     Gymnázium,Park mládeže, KE                    

Szajkóová Klaudia                         Gymnázium,Poštová, KE          

Szöke Štefan                                  SOŠ Ostrovského,KE                          

Šáleková Viera                               Obch. akadémia,Watsonova,KE                 

Švihlová Lenka                               Gymnázium,Park mládeže, KE   

Švihlová Veronika                         SOŠ,Šafárikova,Tornaľa                         

Švihlová Zuzana                            Gymnázium,Kraska,RS                                     

Telgarecová Liliana                       Gymnázium sv.E.Steinovej,KE             

Turisová Zuzana                            Obch. akadémia,RV                       

Urbanová Martina                        Súkr.SOŠ,DS-RS         

Vargová Viktória                           Obch. akadémia,Watsonova,KE              

9.B

Abrahámová Katarína                  SZŠ RV                                       

Balogová Dominika                       SOŠ obchodu a služieb RS                                     

Bolacsek Ladislav                          SOŠ, Učňovská, KE               

Bolačeková Izabela                       Súkr. SOŠ,DS-RS          

Černáková Mária                           SZŠ RV                                        

Fodorová Erika                               Súkr. SOŠ DS- RS                                                      

Galko Adrián                                   SOŠ lesn B.Štiavnica                                     

Hubay Viktor                                   Sp. škola-SOŠ tech. RS                           

Jakabová Veronika                         SOŠ obchodu a služieb RS                                 

Jasenková Michaela                       Obch. akadémia,RS                          

Juhászová Nikoleta                         PaSA LC                                                  

Kalašová Diana                                Súkr.SOŠ DS- RS                                                        

Kalocsaiová Erika                            SOŠ obchodu a služieb RV    

Lajgút Dominik                                Sp.škola-SOŠ Okružná, RS                

Laurenčík Daniel                             Súkr.SOŠ DS-RS                                                        

Legát Milan                                      Sp.škola-SOŠ,Okružná RS       

Nosáľ Ivan                                        SPŠ dopravná,KE                     

Polgári Róbert                                 SOŠ lesnícka, B. Štiavnica                            

Rajtúková Erika                               SOŠ obchodu a služieb RS   

Slamka Štefan                                 SZŠ RV                                       

Szilárdiová Kristína                         SZŠ RV                                      

Šípoš Marek                                     Sp. škola-SOŠ tech. RS                         

Tózsa Róbert                                    Súkr.SOŠ DS- RS                                                 

Tunyiová Dominika                         Gymnázium Revúca                             

Vajner Roland                                  Súkr.SOŠ DS- RS                                                   

Váradi Jozef                                      SOŠ,Šafárikova,Tornaľa                           

Výboch Patrik                                   SOŠ,Šafárikova,Tornaľa       

Záhorská Jana                                   SOŠ obchodu a služieb RS                             

Záhorský Ján                                     Sp.škola-SOŠ tech.,RS                      

Cibuľa Róbert                                   nepokračuje

 

Špeciálna trieda:

Berki Nikolas/9.roč./                       Sp. škola inter.,Tornaľa                        

Gyurán Mário /9.roč./                    nepokračuje

Pompa Marek  /8.roč. /                  Sp.škola-SOŠ tech. RS                          

Violová Klaudia/8.roč./                   nepokračuje     

 

 

Nižšie končiaci žiaci:

8.B

Horváthová Izabela                         nepokračuje

Kováčik Tomáš                                 Sp.škola-SOŠ technická RS                   

Máté Róbert                                     Sp.škola-SOŠ technická RS                   

7.B

Horváthová Nikoleta                       Sp. škola int.,Tornaľa                     

 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJASTBIODEJETVFRJFYZGEGHUVCHEIFVINFMATNEJOBN
I.A            1,14  
I.B            1,26  
II.A          1,04 1,4  
II.B          1 1,52  
III.A1,63         1 1,79  
III.B1,67         1 1,47  
IV.A2,05         1 1,9  
IV.B1,32         1 1,32  
V.A2,38 2,151,88   2,191  1,232,46  
V.B2,14 1,891,96   2,141,04  1,292,14  
V.C  1,82  1,61,4 1,51,5 1,9  
VI.A2,48 21,84 12,321,761,28  12,321,861,4
VI.B1,93 1,741,33 12,041,481  12,111,51
VII.A1,92 1,51,46 1,51,461,461,041,71 1,211,671,441,04
VII.B2,93 2,522,41 2,62,32,071,042,41 1,042,72,31,48
VIII.A1,96 1,671,89 1,431,331,7 1,81  2,411,791
VIII.B2,93 2,842,55132,582,84 3,16 23,132,81,42
IX.A1,821,751,821,57 1,431,431,75 1,79  1,791,381,07
IX.B2,751,212,383,1  2,482,07 2,38  3,242,41,31

TriedaPJHPDARUJSJLSPRSVPTECHTEVTEVVLAVUMVYV
I.A1,05  1,191       
I.B1,09  1,431       
II.A1,2  1,521    1,2  
II.B1,43  1,741    1,43  
III.A 1,42 1,791    1,84  
III.B 1 1,871    1,2  
IV.A 1,75 1,91    1,5  
IV.B 1,23 1,51    1,45  
V.A   2,371  1,54   1,35
V.B   2,041,11  1,32   1,29
V.C   2,41,75   1,82,4  
VI.A  1,332,281  1,24   1,12
VI.B  121  1,22   1
VII.A  21,631,08  1,04    
VII.B  12,591  1,46    
VIII.A  1,251,781,04  1,37  1,07 
VIII.B  2,882,871,13111,52  1,23 
IX.A  1,13211,041,041,18    
IX.B  1,831,031,861,031,5    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.A212100
I.B232210
II.A252500
II.B242211
III.A191900
III.B151500
IV.A202000
IV.B222200
V.A272520
V.B282710
V.C121002
VI.A252500
VI.B272700
VII.A242400
VII.B272700
VIII.A282701
VIII.B322561
IX.A282800
IX.B302901

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A21152272,48152272,4800,00
I.B23157468,43157468,4300,00
II.A25172168,84172168,8400,00
II.B24111846,58111846,5800,00
III.A19121463,89121463,8900,00
III.B15119979,93119979,9300,00
IV.A20134267,10131965,95231,15
IV.B22184383,77184383,7700,00
V.A27237287,85234586,85271,00
V.B28191468,36163158,2528310,11
V.C122067172,251751145,9231626,33
VI.A25169467,76162965,16652,60
VI.B27218280,81218280,8100,00
VII.A24207586,46207486,4210,04
VII.B27252793,59252793,5900,00
VIII.A28180364,39180364,3900,00
VIII.B323941123,163900121,88411,28
IX.A28263894,21263894,2100,00
IX.B304338144,604320144,00180,60

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovPriemerný počet bodov v SRPriemerná úspešnosť ( % ) v SRPriemerný počet bodov školyRozdiel priemernej úspešnosti ( % )Priemerná úspešnosť školy ( % )
Monitor MAT5712,060,0711,89-0,6059,47
Monitor SLJ5716,967,5114,70-8,7058,81

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Špeciálna triedaSpolu
Počet tried v ročníku222222222119
ISCED 12222      8
ISCED 2    22222 10
ISCED 1- variant A         11

Nepovinné predmety

V školskom roku 2012/2013 sa nevyučovali nepovinné predmety.

Rozširujúce hodiny

V školskom roku 2012/ 2013 sa nevyučovali rozširujúce hodiny.

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka0  
Prvého ročníka244 
Bežných tried1640147
Špeciálnych tried11212
Spolu1945759

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP32143214
DPP3 2,39 
Znížený úväzok 1 0,5
Na dohodu410,220,3

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov22931
vychovávateľov 55
asistentov učiteľa123
    
spolu33639

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
6.A,B1. Anglický jazyk3
7.A,B1. Anglický jazyk3
8.A,B1. Anglický jazyk3
9.A,B1. Anglický jazyk3
5.ADejepis2
5.BDejepis2
6.ADejepis1
6.BDejepis1
7.ADejepis1
7.BDejepis1
8.ADejepis1
8.BDejepis1
9.ADejepis1
9.BDejepis1
7.AInformatika1
7.BInformatika1
5.AVýtvarná výchova2
5.BVýtvarná výchova2
6.AVýtvarná výchova1
6.BVýtvarná výchova1
5.AHudobná výchova1
5.BHudobná výchova1
6.BHudobná výchova1
7.AHudobná výchova1
7.BHudobná výchova1

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška10
2.kvalifikačná skúška15
štúdium školského manažmentu20
špecializačné inovačné štúdium00
špecializačné kvalifikačné62
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické00

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Naši najlepší žiaci v školskom roku 2012/2013

                                                                                                                                    

Dávid Forgon 5.B

- za 2.miesto v okresnom kole biologickej  olympiády kategória E

- za úspešného riešiteľa krajského kola biologickej olympiády, kategória E,   

   9. miesto

            Veronika Kékešiová 7.A

            - za 1.miesto v obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku, kategória 1A

David Šlosár 5.B

            - za 2.miesto v okresnom kole Pytagoriády

            - za 3. miesto v obvodnom kole geografickej olympiády

Alex Faltín 4.A

            - za 3.miesto v okresnom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

             „Kukučínova Revúca“

            - za 1. miesto v regionálnom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a

             prózy „Hviezdoslavov Kubín“

            - za 1. miesto v krajskom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

              „Sládkovičova Radvaň“

            - za účasť na celoslovenskej prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy

              „Hviezdoslavov Kubín“

Denis Dulovics 7.A

            - za 1.miesto v okresnom kole biologickej olympiády, kategória E,  botanika

- za 2.miesto v obvodnom kole biologickej olympiády,  kategória D,   

   teoreticko - praktická časť

            - za 3. miesto v obvodnom kole dejepisnej olympiády, kategória E

Adela Pucsoková 9.A

            -  za 2.miesto v obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku, kategória 1B

Dárius Pank 9.A

            - za 2.miesto v okresnom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

            „Kukučínova Revúca“

- za3. miesto v regionálnom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a

   prózy „Hviezdoslavov Kubín“

Štefan Szőke 9.A

            - za 3. miesto v obvodnom kole chemickej olympiády

            - za 1.miesto v obvodnom  kole biologickej olympiády, kategória C

            - za úspešného riešiteľa krajského kola biologickej olympiády, 16. miesto

Ondrej Hruška  9.A

            - za  2.miesto v obvodnom kole biologickej olympiády, kategória C

            - za úspešného riešiteľa krajského kola biologickej olympiády, 4. miesto

            - za 2. miesto v obvodnom kole matematickej olympiády

            - za 1. miesto v obvodnom kole chemickej olympiády

            - za úspešného riešiteľa krajského kola chemickej olympiády, 12. miesto

            - za získanie titulu „Šampión matematického Klokana“

            Adam Ondrejčák 8.A

            - za 1.miesto v okresnom kole Pytagoriády

            - za 3. miesto v olympiáde z matematiky

            - za úspešného riešiteľa matematického Klokana

Alžbeta Pupalová 8.A

            - za 2.miesto v okresnom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

              „Kukučínova Revúca“

- za 3.miesto v regionálnom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a

  prózy „Hviezdoslavov Kubín“ 

Timúr Kamenský 4.A

            - za 1. miesto v okresnom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

              „Kukučínova Revúca“

Zuzana Turisová 9.A

            - za 3.miesto v obvodnom kle biologickej olympiády, kategória C,

             vedomostná časť       

Lukáš Švihla   5.B

            - za 2.miesto v okresnom kole súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy

              „Kukučínova Revúca“

            - za úspešného riešiteľa okresného kola Pytagoriády

Silvia Bartóková 8.A

            - za 1.miesto v okresnom kole biologickej olympiády, kategória E, zoológia

            - za úspešnú riešiteľku krajského kola biologickej olympiády, 10. miesto

Bianka Hrehová  7.A

            - za 3. miesto v obvodnom kole biologickej olympiády, kategória D,

               teoreticko-praktická časť

Xénia Galová  3.B

            - za 3. miesto v okresnom kole Pytagoriády

 

Družstvo mladých záchranárov I. stupňa:  Monika Plánková,Klaudia Pásztorová.

                                                             Tamara Terpáková, Dominik Belica,

                                                             Gergely Ujpál

                          -za 2. miesto v územnom kole súťaže mladých záchranárov

 

 

Družstvo mladých záchranárov II. stupňa:  Rebeka Martonová, Peter Nociarik,

                                                              Natália Klobušická, Bianka Fürješová,

                                                              Karin Šťavnická

                        - za 1. miesto v územnom kole súťaže mladých záchranárov

 

            Družstvo žiakov: Adam Ondrejčák, Tomáš Szajkó, Patrik Plánka

                                    - za 2. miesto v súťaži „Memoriál Maršala Malinovského“

                                                                                                                               

          Úspešní riešitelia okresného kola Pytagoriády:

         Alexandra Domonkošová   4.A

         Veronika Pipas    7.A    

 

         Úspešná riešiteľka okresného kola matematickej olympiády:

         Veronika Chyláková   8.A

 

 

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Mesiac

Súťaže

Školské akcie

Exkurzie

Divadlá koncerty

Akcie s mimoškolskými inštitúciami

a školami

September

 

 

Európsky deň jazykov- aktivity v triedach

Silická ľadnica- 9. ročník

Slovenský kras- 9. ročník

 

 

Separácia odpadu- prezentácia

 

 

 

Prezentácia: Konštantín a Metod v kostole

 

 

Október

 

 

Cez poľný beh

Ochrana života a zdravia

Botanická záhrada- 5. ročník

 

Halloween- 5., 3. ročník

Najtekvica

Actores- divadlo

Priateľský futbalový turnaj ZŠ KAZ. + Gymnázium Tornaľa

 

Pasovanie prvákov

Memorial Mgr. Ladislav Iván- futbalový turnaj ZŠ

 

Úcta k starším- rozhlasová relácia

Dni mesta- program- 4. A

 

 

UNICEF- prihlásenie do projektu

 

 

 

Výstava plodov- II. stupeň

 

 

 

Beseda s Dr. Szántóm- Energia v našom meste

 

 

 

Beseda S JUDr. Pupalom- Zneužívanie a týranie

 

 

November

Komparo 8.-9. Roč.

Plavecký výcvik- 6. ročník

Projekt- Správaj sa normálne- CVČ 5.-6.r.

Ibobor- 3.-9.r.

S ďalekohľadom na cestách

 

 

Polícia- Oliho príbeh- 2.-3. Roč.

 

Týždeň otvorených dverí- 1.B

 

 

Červené stužky- Gymnázium+9. Roč.

 

 

Minimaratón- ŠKD

 

 

 

          December

Memoriál Maršala Malinovského

Stretnutie s Ing. Hlodákom- autor kníh o histórii Muránskeho hradu (MsKS)

Renesančné vystúpenie- ZUŠ + ŠKD

 

Skôr ako bude neskoro s CVČ-6.A

Školské kolo olym. NEJ

Zhotovenie vianočných pozdravov

Planetárium Prešov- 4. ročník

 

Matica- program na posedenie pod jedličkou

Všetkovedko

Vianočný jarmok- ŠKD

 

 

Kladenie vencov

 

Vianočný jarmok-

Pečenie medovníkov

 

 

Zdobenie vianočného stromčeka- MESTO- (darčeky)- ŠKD

Školské kolo Pytagoriáda-3.,4.,5.roč.

„Vianoce v škole“

 

 

Školské kolo

Pytagoriáda- 6.,7.,8.roč.

Predvianočná diskotéka- vtipnejší vyhráva - ŠKD

 

 

Basketbalový turnaj pre žiakov 6.- 9. Roč.

 

 

Rozhlasové relácie- 11.12.-1.Tradície Vianoc

4.12.-2. Mikuláš, Lucia

 

 

Deti deťom- UNICEF

 

 

UNICEF- predaj pohľadníc

 

 

Január

 

 

 

 

Školské kolo

Olymp. ANJ

Čajové popoludnie- ŠKD

 

 

Dopravná výchova- Polícia

Školské kolo GEO

Deň otvorených dverí pre budúcich prvákov

 

 

Skôr ako bude neskoro- 7.A

Okresné kolo MO

 

 

Skôr ako bude neskoro- 7.B

Obvodné kolo- ANJ

 

 

 

 

Školské kolo BIO E- kat.

 

 

 

 

Február

Klokan- prihlásenie

Karneval- ŠKD

 

Skôr ako bude neskoro-  „Nelátkové závislosti“ v CVČ

Okresné kolo DEO

Zápis do 1. ročníka

 

 

CVČ- prednáška o Slovenskom krase- 6.A,B

Šaliansky Maťko-

Školské kolo

 

Lyžiarsky výcvik- II.st.

 

 

 

 

Obvodné kolo BIO E- kat.

Najkrajšia fotografia zimy

 

 

 

Školské kolo CHEO

Beseda “Kriminalita mládeže“- 9.A

 

 

 

Obvodné kolo GEO

Exkurzia do spojenej školy v RS

 

 

 

Workshop pre 6.A, 6.B z NEJ s autormi kníh

 

 

 

Marec

Hviezdoslavov Kubín- Školské kolo

Ako som objavila cestu ku knihe- beseda ŠKD

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku pre 6.-9. roč. „Peter Black“ – Divadelné centrum

Skôr ako bude neskoro- CVČ

Krajské kolo BIO-kat. C

Vynášanie Moreny na Slanú- primárne vzdelávanie a ŠKD

Divadlo „O zlatom kuriatku“- Prešov

 

MDŽ- Mesto- prednes básne- Zakharová

školské kolo- Klokan

Číta celá škola- všetky ročníky

 

Deň učiteľov- Mesto- prednes básne

okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

Marec- mesiac kníh- rozhlasová relácia

 

Výstava poľovníckej zvery- Poľovnícky zväz

Zlatá krajina

Beseda na „Deň vody“- s Dr. Szántóm o morskom oku v Tornali- 7. Roč.

 

Obvodné kolo CHE

Svetový deň vody- relácia v školskom rozhlase

 

Literárny Kežmarok- celoslov. lit. súťaž.

Plavecký výcvik- 3. Roč.

 

Školské kolo BIO- kat. E

 

19.3.-Okresné kolo- Pytagoriáda

 

Celoslovenské testovanie žiakov. 9. Roč.

 

Apríl

Krajské kolo CHEO

Posedenie s ornitologičkou- ŠKD

Divadlo bez opony- Snehulienka- ŠKD

Večer v knižnici- 5., 6. ročník

BIO kat. E- okresné kolo

Tehlička pre deti z ulice

Divadlo bez opony- „Pyšná princezná“

Holokaust- Gymnázium

Hviezdoslavov Kubín- regionálne kolo

Deň narcisov

 

 

Správaj sa normálne- Polícia

MO- okresné kolo

Deň Zeme

 

 

 

Futbal mladších žiakov

ŠKD- Zumba s 9.r.

Aerobik

 

 

 

Okresné kolo vo futbale

Interaktívne stretnutie- Junior ambasádor UNICEF

 

 

 

Výtvarná súťaž- Civilná ochrana očami detí- OÚRS

 

 

 

Výtvarná a literárna súťaž- Cesty za poznaním minulosti- Múzeum SNP BB

 

 

 

Máj

Krajské kolo BIO kat.E

Deň mlieka

Novohradské múzemu LC+Fiľakovský hrad-8.roč.

Priateľský futbalový zápas so ZŠ Kazyncziho v Tornali

Mladí zdravotníci- 1. A 2. St.

Deň detí

Kobeliarovo+ historické múzeum Rožňava- 6. a 7. ročník

Výmenný pobyt detí s družobnou školou v Poľsku

Výtvarná súťaž-

-Deti maľujú vojakov- OBRANA

- „Maskot“- SOV

Unicef

Škola v prírode 4. ročník

 

Deň matiek- MATICA

BIO kat. D- obvodné kolo

Lukostreľba - ŠKD

Silická ľadnica- ŠKD-3.4.roč

 

Dopravná výchova- Polícia

Krajské kolo Hviezdoslavov Kubín

OZO- nižšie sekundárne vzdelávanie

 

 

 

Jún

Florball

Deň SV. CYRILA a METODA

Fiľakovo- Cerova vrchovina- 8.,9. ročník

Kavalkáda- Mesto Tornaľa

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

- Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.

- Škola priateľská deťom

- Skôr ako bude neskoro

- Mliečna desiata

- Podpora ovocia a zeleniny v školách

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 14. 4. - 18. 4. 2008

Druh inšpekcie: následná

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Škola má dostatok miestností na výučbu v bežných triedach. Máme zriadené tri odborné jazykové učebne dve odborné učebne pre informatiku, odbornú učebňu fyziky, chémie, geografie.Máme odbornú učebňu pre technickú výchovu. V minulom rokubolli na celej škole vymenené okná a bola tiež vymenená dlažba v školskej jedálni.Vtomto školskom roku sa zateplila budova školy a zároveň sa vynovila fasáda. V predchádajúcich rokoch boli zrekonštruované priestory knižnice, herne pre ŠKD, časť sociálnych zariadení, telocvičňa. Pretrvávajúcim problémom je aj nevyhovujúci stav podláh v triedach. Parkety nevyhovujú súčasným hygienickým potrebám, lebo sú prašné. Školu by bolo potrebné vymaľovať zvnútra. Problémom sú aj zatekajúce balkóny a strecha. Počas dlhotrvajúcich dažďov na jar zatiekla telocvičňa chodba, niektoré kabinety a 5 tried. Počas letných mesiacov boli zatekajúce časti strechy opravené. Je však potrebné čo najskôr vymeniť celú strešnú krytinu..

Na MŠ SR bola zaslaná požiadavka na odstránenie havarijného stavu kotolne a veľkoplošných balkóv. Na hornom poschodí je nutné rekonštruovať sociálne zariadenia. Na opravu zvyšných sociálnych zariadení budeme žiadať prostriedky až po rekonsštrukcii kotolne, pretože sa tam nachádza expanzná nádoba ku kúreniu.

V školskom areáli sa nachádza futbalové ihrisko sa 300 m bežeckou dráhou, ktoré by tiež potrebovalo rekonštrukciu.V školskom areáli by bolo potrebné vybudovať ešte ďalšie ihriská.

Učebné pomôcky v tomto školskom roku neboli dopĺňané z dôvodu nízkeho rozpočtu školy. V budúcnosti musia všetci učitelia vynaložiť viac úsilia pri príprave projektov a získavaní prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov.

Škola sa v školskom roku 2012/2013 zapojila do projektu MRK a cez tento projekt získala dve interaktívne tabule. Momentálne má škola k dispozícii 6 interaktívnych tabúľ na zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

Obnovu by potrebovali aj obidve počítačové učebne. Počítače sú v nich zastaralé a niektoré i nefunkčné.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

Dotácie Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 569 643 ,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabazpečením školy

od rodičov, alebo inej osoby , ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

Vyzbieraná suma za pobyt v ŠKD : 6 197,- €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia

v členení podľa finančných aktivít:

Mzdy 4748,35 €

Odvody 1537,75 €

Materiál 803,30 €

Energie 920,40 €

Spolu: 8009,80 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov ,

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení

podľa fin. aktivít

- z 2 % daní fyzických a právnických osôb 2983,98-€

- poplatok ZRŠ 3810,50 €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Nájomné 6 273,76 €

Za poškodený majetok 71,83 €

Dobropis 469,70 €

Rež. náklady 12 536,18 €

Dar 505,20 €

Za želežo 223,88 €

Za vyradené učebnice 20,88 €

Hmotná núdza obedy 17 361,20 €

Hm. núdza šk. potreby 3 369,80 €

Účelové peniaze za

zat. systém fasády školy 115 578,88 €

Finančné prostriedky získané od rodičov, alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb, alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa fin. aktivít:

- z 2 % daní fyzických a právnických osôb 2 974,6 €

- poplatok ZRŠ 3 302 €

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele školy v školskom roku 2012/2013

- Zodpovedne pripraviť ŠkVP pre 9. ročník a novozavedené predmety projektu MRK

Stanovený cieľ bol splnený.

- V testovaní 9. dosiahnuť vyššiu úspešnosť ako 40%

Cieľ bol splnený veľmi dpobre. V matematke bola úspešnosť 59,47% a v slovenskom jazyku 58,81%

- Zistiť úroveň čitateľskej gramotnosti z riaditeľských testov

Cieľ nebol splnený. Riaditeľské testy neboli pripravené.

- Pochopiť význam dodržiavania základných ľudských práv a slobôd

Cieľ je splnený. Preverený pri besedách žiakov

- Upevňovať psychické a fyzické zdravie žiakov zvýšením počtu hodín telesnej a športovej výchovy

Cieľ bol splnený. V ročníkoch 6.-9. sa vyučovali tri hodiny telesnej výchovy týždenne. Žiaci mali možnosť v popoludňajších hodinách navštevovať niekoľko športových krúžkov. Škola v spolupráci hlavne so školou ZŠ F. Kazyncziho organizovala niekoľko športových akcií.

- Sledovať plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov ZŠ. Zvýšenú pozornosť venovať žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Dochádzke žiakov bola venovaná zvýšená pozornosť, ale k výraznému zlepšeniu nedošlo.

- Návštevou družobných škôl v Poľsku a iných krajinách EÚ dosiahnuť, aby žiaci boli kompetentní získané informácie prezentovať prostredníctvom IKT

Cieľ bol splnený.

- Zvýšiť jazykové kompetencie žiakov v cudzom jazyku zvýšením počtu vyučovacích hodín.

Cieľ bol splnený. 1. cudzí jazyk sa učili žiaci v 3.-4.ročníku 3 hodiny týždenne, v 5. rpčníku 4 hodiny týždenne a v 6. - 9. ročníku 3 hodiny týždenne. Druhý cudzí jazyk sa učili žiaci od 6. ročníka až po 9. ročník s dotáciuo troch vyučovacích hodín týždenne v každom ročníku.

- Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia.

Cieľ bol splnený.Žiaci sa zapájali do rôznych aktivít, výstaviek, násteniek, prípravy projektov a výstupov pri tematickom vyučovaní

- Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na enviromentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti.

Cieľ bol splnený. Cieľ sa plnil prostredníctvom rôznych aktivít, formou zážitkového a tematického vyučovania.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

1. Žiaci školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo vedomostných súťažiach.

2. Úspešne sa zapájame do humanitárnych akcií

3. Úspešne rozmiestňujeme žiakov na stredné školy.

4. Úspešne zapájame žiakov do mimoškolskej činnosti, do práce v záujmových krúžkoch.

5. Úspešne realizujeme integráciu žiakov.

6. Zlepšili sa výsledky celoplošného testovania najmä zo slovenského jazyka a literatúry

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

1. Zhoršuje sa dochádzka žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,vyskytujú sa neospravedlnené hodiny. Rastie aj počet vymeškaných ospravedlnených hodín

2. Nedostatok učebníc v jednotlivých ročníkoch

3. Zhoršovanie správania sa žiakov, pretrváva agresivita, vyskytli sa prípady užívania alkoholu a fajčenia.

4. Rezervy v práci učiteľov: Málo sa využívajú na vyučovacích hodinách inovačné metódy a formy práce.

Návrh opatrení:

1. Zlepšiť výsledky celoplošného testovania žiakov 9. ročníka

2. Dbať o dôslednú kontrolu dochádzky žiakov triednymi učiteľmi .Dodržiavať zákonom stanovené lehoty a postup pri nahlasovaní neospravedlnenej dochádzky ako aj školský poriadok

3. Spolupracovať s pedagogicko-pdychologickou poradňou v oblasti prevencie proti násiliu, agresivite a šikanovaniu

4. Zlepšiť kontrolu zo strany riaditeľstva školy, zamerať sa na využívanie učebných pomôcok a inovačných metód.

6. Na vyučovacích hodinách sa zamerať na prácu s textom, na čítaniie s porozumením ako aj na matematickú a funkčnú gramotnosť žiakov.

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Na stredné školy boli prijatí všetci žiaci, ktorí si podali prihlášku na štúdium na strednej škole. Podľa spätnej väzby zo stredných škôl naši žiaci úspešnej pokračujú v štúdiu na stredných školách v Banskobystrickom a Košickom kraji.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Škola má vypracovaný svoj prevádzkový poriadok, ktorý bol schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote. Je našou snahou dodržiavať ho v plnom rozsahu.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Angličtina hrou I.11 Mgr. Andrea Schvartzová
Angličtina hrou II.12 Mgr. Jana Pučoková
Angličtina s úsmevom12 Mgr. Monika Švihlová
Efektívne cvičenia zo SJL20 PaedDr. Eva Zakharová
Hra so slovíčkami11 Mgr. Elena Ferenczová
Mladý záchranár12 Mgr. Zuzana Mičková
Moderná gymnastika21 Mgr. Marianna Čekanová
Opakujeme si matematiku I.28 Mgr. Miroslav Tabaček
Opakujeme si matematiku II.14 Mgr. Soňa Tabačková
Svet okolo nás11 Mgr. Mária Fignová
Športové hry25 Mgr. Marianna Čekanová
Športovo-pohybové hry10 Ľudmila Derdáková
Športový krúžok12 Anna Slovenčiaková
Varíme, pečieme18 Mgr. Dušan Straka
Výtvarný krúžok I.16 Mgr. Dušan Polomský
Výtvarný krúžok II.10 Erika Gyökérová
Z rozprávky do rozprávky11 Tünde Horváthová
Zábavná matematika23 Mgr. Alžbeta Liptáková

KRÚŽKY- MRK

V školskom roku 2012/ 2013 sme ponúkali na našej škole v rámci projektu MRK tieto záujmové útvary.

Názov krúžku

Deň

Vedúci krúžku

Multikultúrna výchova v obrazoch

Streda

Mgr. Tatiana Kardošová, Mgr. Mgr. Mária Fignová

Šikovníček

Utorok

Mgr. Monika Švihlová

Šikovníček

Štvrtok

Mgr. Zuzana Mičková

Ručné práce

Streda

Mgr. Andrea Schvartzová

Ručné práce

Štvrtok

Mgr. Jana Pučoková

Krúžok čitateľskej gramotnosti

Streda

Mgr. Elena Ferenczová

Čítanie hrou

Utorok

Streda

Mgr. Alžbeta Liptáková

Šikovníci

Piatok

Mgr. Miroslava Kovalančíková

Šikovníci

Piatok

Mgr. Enikő Polgáriová

Varíme, pečieme

Utorok

Štvrtok

Mgr. Dušan Straka

Mgr. Jana Straková

Futbalový krúžok

Streda

Mgr. Drahomíra Danišová

Basketbalový krúžok

Utorok

Mgr. Drahomíra Danišová

Zdravý chrbát

Piatok

Mgr. Drahomíra Danišová

Hry s jazykom

Streda

Mgr. Janka Strýčeková

Zo školy do rozprávky

Štvrtok

Mgr. Gabriela Auxtová

Šport hrou

Pondelok

Mgr. Marianna Čekanová

Divadelný krúžok

Streda

Mgr. Miroslav Tabaček

Mgr. Soňa Tabačková

Šachový krúžok

Streda

Mgr. Július Benčík

 

 

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Pozitívne hodnotíme spoluprácu školy s Radou rodičov pri ZŠ P. J. Šafárika v Tornali. a so Školskou radou. Pravidelne sa schádzali na zasadnutiach. Rada rodičov sa zaoberala rozpočtom rodičovského združenia a delením financií ZRŠ na jednotlivé akcie poriadané školou. Dobrá bola spolupráca s radou školy aj pri získavaní finančných prostriedkov 2% z daní. Pretvávajúcim problémom je nezáujem mnohých rodičov o prácu svojich detí, pravidelná neúčasť mnohých na plenárnych a triednych schôdzkach ZRŠ. Nájdu sa i takí rodičia, ktorí nevyplatili poplatok ZRŠ a nenavštívili školu v priebehu celého školského roka.Takisto sa školská rada pravidelne schádzala na zasadnutiach a bola nápomocná pri riešení školských problémov.

Všetkým rodičom, ktorí škole pomáhajú a pravidelne so školou spolupracujú ďakujeme.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

V spolupráci s mimoškolskými inštitúciami a inými školami prebehli v školskom roku 2012/2013 nasledovné akcie:

CVČ- Skôr ako bude neskoro, Prednáška o Slovenskom Krase,

MESTO Tornaľa- Dni mesta, Výzdoba vianočného stromčeka, Stredoveká kavalkáda

Matica slovenská- Deň matiek, Posedenie pod jedličkou

Gymnázium Tornaľa- Holokaust, Červené stužky

Polícia Tornaľa- Dopravná výchova,Správaj sa normálne, Oliho príbeh

Deň narcisov

Týždeň modrého gombíka

Lesná správa Revúca- Lesnícky zážitkový deň

Výmenný pobyt žiakov s družobnou školou v Poľsku

ZŠ F.Kazyncziho v Tornali - priateľský futbalový zápas,Memoriál L.Ivána

Mestská knižnica - Večer v knižnici

Poľovnícky zväz - Výstava poľovníckej zveri

Záver

Vypracoval: Mgr. Július Benčík

V Tornali, 23. augusta 2013

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 3. 9. 2013.

Vyjadrenie rady školy

Rada školy prerokovala správu dňa 11. 9. 2013 a berie ju na vedomie..

Schválenie zriaďovateľom školy

Správa bola prerokovaná v mestskom zastupiteľstve dňa ........................ Správu berie na vedomie.

K správe má nasledovné pripomienky:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • +421 x 047 5522367 riaditeľ
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  +421 x 047 5011264 zástupkyne riaditeľa školy

  +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria