Informácie o základnej škole História školy Pavel Jozef Šafárik

Informácie o škole

Informácie o základnej škole

 

 

Riaditeľ ZŠ poskytuje podľa § 5 zákona o poskytovaní informácií

č. 211/2000 Z. z. základné  nasledovné informácie o škole.

Zriaďovateľ: Mesto TornaľaUl. Mierová 14, 982 01   T o r n a ľ a

Názov školy: Základná škola Pavla Jozefa Šafárika, Ul. Škultétyho 11, 
982 01 Tornaľa 


Názov a adresa subjektov, ktoré sú súčasťou školy:   

- Školská jedáleň pri ZŠ  
- Školský klub detí


Výchovný a vyučovací jazyk : slovenský 

Forma hospodárstva : rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou 

Dátum zriadenia školy: 01.07.2002 (nadobudnutie právnej subjektivity)

Predmet činnosti:

-poskytuje výchovu a vzdelávanie v rámci plnenia povinnej školskej dochádzky v súlade so všeobecno-záväznými právnymi predpismi

 formou povinných, voliteľných a nepovinných predmetov vo výchovno-vzdelávacom procese školy

- výchovno-vzdelávaciu činnosť v školskom klube detí v rámci všeobecno-záväzných právnych predpisov

- zabezpečuje podmienky na stravovanie žiakov v zariadení školského stravovania pri základnej škole


Ďalšie informácie o škole podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z.z sú k nahliadnutiu v kancelárii riaditeľa školy.

 

 

 

 Žiadosť o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o poskytovaní informácií podáva žiadateľ:

-písomne na riaditeľstvo ZŠ
-ústne v kancelárii RŠ každý pondelok od 8.00-9.00
-telefonicky v dopoludňajších hodinách na č. tel. 047/5522367
-e-mailom na e-mailovú adresu školySadzobník správnych poplatkov a sadzobník za poskytnutie informácii (§ 21 zákona Č. 211/2000 Z.z):

 

-písomná odpoveď 1 strana A4                                                0,00 €

-informácie podávané na CD-čku                                             1 €

-kópia vysvedčenia (formou kolkovej známky)                       0,00€

-zaslanie informácie poštou                                                     podľa aktuálnych sadzobnika poštových poplatkov

 

Mgr. Henrieta Balogová
riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria