• Akcie ŠKD

  Žiaci z 1. a 2.oddelenia využili priaznivý vietor a spolu s rodičmi prevetrali svoje šarkany pred školou. Výskot veselých detí sa ozýval okolo školy a šarkany lietali ozaj vysoko. V galérii Akcie ŠKD  si môžete pozrieť pridané fotografie.

 • Halloweenska party

  29.októbra 2018 sa od 17:00 do 19:00 škola premenila na trochu strašidelné miesto. Pre žiakov z 1. - 4.ročníka pripravili pani učiteľky a vychovávateľky zaujímavý program - Halloweensku party. Vo vyzdobených priestoroch školy a  triedach ich čakalo občerstvenie, zábavné aktivity so sladkou odmenou a diskotéka. V triede 8.A sa v tento deň sa tiež konala Halloweenska party. 

 • Vzdelávací program Roots & Shoots

  Zapojili sme sa do globálneho vzdelávacieho programu Roots & Shoots a spoločne sa pokúsime učiť svojich žiakov ako meniť svoje okolie k svetu! Roots & Shoots Slovakia je adaptáciou globálneho vzdelávacieho programu Jane Goodall´s Roots & Shoots, zameraného na environmentálnu a občiansku angažovanosť detí a mládeže. Program využíva postupy komunitného (projektového) vzdelávania, na základe ktorých si žiaci osvojujú tzv. akčné kompetencie, vedúce k zodpovednosti voči životnému prostrediu alebo spoločnosti. Na Slovensku je program určený pre 6.-8. ročník základných škôl. Program realizuje na Slovensku nadácia Green Foundation od roku 2016 a aktuálne je do neho zapojených len niekoľko škôl. Pre spoluprácu v školských rokoch 2018/2019 budú vybrané školy prevažne z Trenčianskeho, Banskobystrického a Košického kraja. Prvé stretnutie sa uskutočnilo na našej škole 26. októbra 2018. Žiaci 6.A triedy spolu s triednou učiteľkou boli oboznámení s projektom odborným asistentom programu a lektorom Ladislavom Bírom. Spoločne sme zmapovali naše mestečko, čo sa nám v ňom páči a čo by sme radi zmenili. Zahrali sme sa hru, ktorá bola zameraná na spoluprácu a tímovú prácu. Je to pre nás veľká výzva a o ďalších krokoch  našej tímovej práce Vás budeme informovať priebežne.

 • Naj tekvica 2018

  Aj tento rok žiacky parlament zorganizoval výstavu tekvíc s názvom Naj tekvica 2018. 26. októbra sme mohli obdivovať veľa krásnych, ale aj strašidelných tekvíc. Výstavu pomáhali pripraviť a hlasovanie koordinovali žiačky zo 7. ročníka: Vivien Agócsová, Kiara Gergely, Sejla Kóšiková, Karolína Turisová a Barbara Lajgútová. Výsledky sa dozvieme už v pondelok.

 • Exkurzia: Planetárium v Prešove

  23. októbra 2018 sa štvrtáci zúčastnili​​​​​​​ exkurzie v Planetáriu v Prešove.  Návšteva  planetária v Prešove je zhrnutím a upevnením poznatkov získaných na vyučovacích hodinách prírodovedy. Predstavuje pútavý spôsob rozšírenia už získaných schopností, vedomostí či zručností s možnosťou využitia interaktívnych prvkov. Žiaci mohli preukázať svoje znalosti i prakticky, čo sa nepochybne veľmi úspešne podarilo. 

   

 • Jesenné akcie

  Jesenné akcie pokračovali a poobede žiaci 4.B vyrezávali tekvice. S rodičmi a pani učiteľkou Ferenczovou sa pripravovali na súťaž Naj tekvica ...

 • Akcie ŠKD

  Krásny jesenný čas inšpiroval pani vychovávateľky a deti, aby sa vybrali von a zažili nejedno dobrodružstvo. 25. októbra sa  žiaci 5. oddelenia s pani vychovávateľkou Šimonovou vybrali na vychádzku, kde hľadali dopravné značky. Žiaci 3. oddelenia s pani vychovávateľkou Gyökérovou a niektorými mamičkami vyrobili prekrásnu jesennú výzdobu na chodbu.  

 • Exkurzia: Kobeliarovo

  Exkurzia do pamätného domu P. J. Šafárika v Kobeliarove patrí medzi tradične organizované akcie predmetovej komisie SJL z dôvodu prehĺbenia vedomostí o velikánovi slovenského klasicizmu, ktorého meno nesie naša škola. Uskutočnila sa 25. októbra 2018. Žiaci 7. ročníka sa v pamätnom dome oboznámili so životnou púťou P. J. Šafárika a dozvedeli sa aj zaujímavosti o obci Kobeliarovo, kde sa Šafárik narodil.

 • Jesenné akcie na primárnom vzdelávaní

  Žiaci z 2.B sa s pani učiteľkou Kiššimonovou rozhodli zorganizovať Šarkaniádu. 23. októbra mali konečne priaznivý vietor a preto spolu s rodičmi prevetrali svoje šarkany. Výskot veselých detí sa ozýval po celom ihrisku a šarkany lietali ozaj vysoko. Október je aj mesiac úcty k starším, a preto si žiaci 2.B pripravili pre starých rodičov milý program a spestrili im tak ich jeseň života.

 • Starší učia mladších

  Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. Preto sme sa 19. októbra 2018 rozhodli spestriť vyučovanie slovenského jazyka a literatúry, pri ktorom starší žiaci – šiestaci učili mladších – piatakov. Úlohou žiakov šiesteho ročníka bolo pripraviť si diskusnú reláciu na ľubovoľnú zaujímavú tému, aby pri nej využili argumenty aj protiargumenty. Keďže sa niektorým šiestakom úloha vydarila výborne, rozhodli sme sa predviesť diskusiu žiakom piateho ročníka, ktorí sa učili o diskusii a debate. Naživo, zážitkovým spôsobom mohli vidieť, ako prebieha diskusia, čo je úlohou moderátora, diskutérov, ktorí majú vopred premyslené diskusné príspevky a vstupujú do diskusie. Šiestaci v jednej diskusnej relácii diskutovali, v druhej debatovali o chove psa v byte, resp. porovnávali  život na dedine a v meste. Odzneli argumenty, protiargumenty, a tak piataci mali možnosť zážitkovou formou vyučovania rozšíriť svoje vedomosti, obzor a poznatky.

 • Biela pastelka

  Je to verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. 21. septembra a 24. septembra 2018 prebehla zbierka na našej škole. Na hodinách ETV a TSV sme si pripomenuli, že medzi nami žijú aj ľudia, ktorí môžu mať rôzne znevýhodnenia. Na vlastnej koži si mohli formou hier vyskúšať, aké je to keď svet nevieme vnímať očami. Spoločne sme vyzbierali 63€, ktoré sme poslali na účet - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. ĎAKUJEME

 • Exkurzia Košice

  Zoologická záhrada Košice je areálom aj výstavnou plochou najväčšia Zoo na Slovensku. Dňa 18.októbra 2018 boli žiaci 5. ročníka súčasťou niekoľko kilometrovej divočiny, ale i exotiky.  Košická ZOO sa buduje od roku 1979 a ponúka zaujímavé programy pre deti. O veľkú zábavu sa postarali lemúre. Šelmy, makaky, plameniaky, ťavy , zebry, tučniaky a iné zvieratá nás ohromili svojim pôvodom, výskytom v prírodných podmienkach, spôsobom lovenia a ďalšími inými prejavmi  správania sa. Veľkou zábavou bolo samotné kŕmenie surikát a tuleňov. ZOO je jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku a predstavuje výborný zdroj informácií pre vyučovacie hodiny biológie. Po prehliadke ZOO záhrady sa žiaci presunuli do mestečka povolaní v centre mesta. Žiakom sa otvorila brána do sveta dospelých a sami sa ocitli na mieste rôznych povolaní. Mali možnosť nazrieť do zákulisia profesií, odskúšať si viaceré konkrétne povolania a prakticky sa oboznámiť s rôznymi profesiami. Prostredníctvom hry sa dostali napríklad do rolí kuchárov, predavačov v drogérii, zdravotného personálu, ktorí sa starajú o chorých ľudí. Nechýbali ani remeslá ako pokrývač striech či murár. Pracovníci logistiky sa mohli zaoberať tým, ako funguje zasielanie listov a balíčkov, od ich podania až po doručovanie. Exkurzia bola výborným obohatením vyučovacieho procesu na našej škole.

 • Deň jablka 2018

  Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich rôznych plodov, zeleniny, ovocia ale aj zmien počasia. Jeseň je obdobím, keď by mal každý z nás myslieť intenzívnejšie na svoje zdravie. Chladné dni, úbytok slnečného svetla a sychravé rána oslabujú imunitu a zvyšujú pravdepodobnosť rôznych chorôb.  V rámci plánu  environmentálnej výchovy si žiaci pripomenuli 18. októbra 2018 svetový deň jablka. Každý žiak priniesol jablko a naše pani kuchárky nám upiekli skvelý jablkový koláč. Ten porozdávli šikovné dievčatá z V.A, VII. B a VIII.A. Okrem toho sa jablká s radosťou konzumovali jablká počas celého týždňa vo viacerých triedach. Veď aj  ľudová múdrosť hovorí: Každý deň jablko, od lekára ďaleko....                             

 • Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj

  Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojilo k takmer 70 krajinám, kedy sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Hlasy detí našich tornaľských škôl: ZŠ P.J.Šafárika a ZŠ F. Kazinczyho sa spojili a spoločne sa pripojili k tejto medzinárodnej akcii. Vďaka spolupráci pedagógov a vedeniam týchto škôl sa v tento deň deti spolu modlili v dvoch jazykoch, po slovensky a po maďarsky, posvätný ruženec o 9°° hodine v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho – farnosť Tornaľa so svojím duchovným otcom p. farárom Mgr. Gabrielom Rákaim. Spoločnej modlitby sa zúčastnili žiaci školy, ktorí v školskom roku 2018/2019 navštevujú vyučovacie hodiny katolíckeho náboženstva. Nech táto spoločná modlitba bude požehnaním a svetlom k jednote a pokoju na celom svete!

 • Dni mesta 2018

  Tradičným vyvrcholením osláv Dní mesta je slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 4. októbra 2018. Po prezentácii o investičných akciách mesta sa k prítomným v divadelnej sále umeleckým slovom Dušana Osuského prihovorila Jana Palková, ocenená cenou Talent Tornale 2018 za úspechy v modernej gymnastike. Báseň so žiačkou pripravovala PaedDr. Eva Zakharová. Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Tornali boli menované dievčatá spolu so svojou pani učiteľkou Mgr. Mariannou Čekanovou ocenené primátorkou mesta za svoje výsledky včinnosti krúžku MODERNÁ GYMNASTIKA. Zároveň dve dievčatá Bianka Šáleková a Laura Kováčiková prispeli do programu svojou pohybovou kreáciou a zacvičili choreografiu so stuhami. Cenou Talent Tornale 2018 boli ocenení aj jednotlivci, ktorí si z rúk primátorky mesta Mgr. Anny Szögedi, prevzali ceny: Anna Nagyová (žiačku pripravovala Mgr. Daniela Scholtzová) a Klaudia Szabóová (žiačku pripravovala Mgr. Jolana Koósová). Oceneným srdečne blahoželáme!

 • Obvodné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ

  Dna 4.októbra 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili Obvodného kola v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ v Revúcej. Cezpoľný beh je súťažou jednotlivcov i trojčlenných družstiev. V súťaži jednotlivcov získal Richard Benko z 8.A skvelé 2.miesto a Lea Hubayová zo 7.A obsadila pekné 3. miesto. V súťaži družstiev sa naše dievčatá Lea Hubayová zo 7.A, Veronika Pazderová z 9.B a Bianka Šáleková z 9.B umiestnili tiež na peknom 3. mieste. Družstvo chlapcov obsadilo 2.miesto v zložení Richard Benko z 8.A, Michal Daniš z 8.A a Ladislav Kovács z 9.A. Žiaci si zo sebou odniesli diplomy, medaily a aj cenné skúsenosti. SRDEČNE BLAHOŽELÁME !!!

 • Dni mesta 2018

  Do galérie Dni mesta 2018 boli pridané fotografie z Memoriálu Lászla Ivána. 3. októbra 2018 sa stretli v telocvični  ZŠ Ferenca Kazinczyho  žiaci zo všetkých škôl v Tornali. Spoločne si spomenuli na Mgr. Ladislava Ivána, ktorý svoj život zasvätil športu. Pri uvedenej príležitosti dievčatá reprezentovali svoju školu a otvorili túto športovú udalosť basketbalovým zápasom so žiačkami ZŠ F. K. v Tornali. Hrali vynikajúco s výsledkom 44 : 0, čo svedčí o ich dobrej hernej činnosti v basketbale. Naše dievčatá získali 1. miesto a so sebou si odniesli pekný pohár. Chlapci si zas zahrali futbal. Reprezentovali nás až štyri družstvá a každé z nich odohralo veľmi pekné zápasy. Domov priniesli chlapci až tri poháre. SRDEČNE BLAHOŽELÁME :-)

 • Dni mesta 2018

  Pri príležitosti otvorenia Dní mesta Tornaľa sa 1.10.2018 v Mestskom kultúrnom stredisku  Mihálya Tompu uskutočnil  V e č e r    t o r n a ľ s k ý c h    š k ô l. Naša škola sa zúčastnila tejto peknej akcie a zároveň obohatila program vystúpením našich žiakov - reprezentantov školy, či už moderovaním, recitáciou,  kultivovanými choreografiami dievčat modernej gymnastiky alebo hravosťou pohybových kreácií mladších žiakov - šmolkov z tretieho ročníka. Zodpovední pedagógovia za program boli Paedr. Eva Zakharová, Mgr. Marianna Čekanová, Mgr. Monika Švihlová.

 • Európsky deň jazykov

  Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Aj na našej škole si žiaci otestovali vedomosti z rôznych jazykov Európy. Pri tejto príležitosti vyučujúce cudzích jazykov pripravili množstvo zaujímavých aktivít. Pre žiakov 5. – 9. ročníka bol pripravený jazykový kvíz v programe Kahoot, tajničky, osemsmerovky, výroba plagátov s tematikou a tiež interaktívne programy z internetu. Niektoré triedy si pochutili na pravom anglickom čaji a keksíkoch. Tento deň je medzi žiakmi obľúbený a každý rok vidíme pokrok vo využívaní rozmanitých jazykov Európy priamo v praxi. Európa používa viac než 200 pôvodných jazykov a mnohými ďalšími hovoria ľudia pochádzajúci z ďalších kontinentov. Je dôležité, aby sme si uvedomili tento cenný zdroj. Používali čo najviac jazykov. Aj zopár slov jazyka krajiny, ktorú navštívite (napr. počas dovolenky), vám ľahšie umožní nadviazať nové priateľstvá a kontakty.

 • Jesenný kurz OZO

  Teoretická časť  jesenného kurzu OZO sa uskutočnila  13. septembra 2018. Pozostávala z rôznych tém napr. riešenie mimoriadnych udalostí, zdravotná príprava a pohyb a pobyt v prírode. Praktická časť kurzu sa uskutočnila 17. septembra 2018. Žiaci si vyskúšali v praxi teoretické poznatky a strávili príjemný deň v teréne.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria