Testovanie žiakov ZŠ

Testovanie 5

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2018 sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika.

Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

 

Cieľom Testovania 5 - 2018 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Testovanie 5 - 2018 poskytne školám spätnú väzbu, ako pripravili žiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 na zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno - vyučovacieho procesu. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1.

Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. 

 

Informácie o Testovaní 5 - 2018 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov:

http://www.nucem.sk/documents//46/testovanie_5_2018/specifikacie_testov/Specifikacia_testu_SJL_a_MJL_T5-2018_final.pdf

 

Špecifikácia testov z matematiky:

http://www.nucem.sk/documents//46/testovanie_5_2018/specifikacie_testov/Specifikacia_testu_MAT_T5-2018_final1.pdf

Novinky

Kontakt

 • Základná škola P. J. Šafárika, Ul. Škultétyho 11 v Tornali
  Škultétyho 11, 982 01 Tornaľa
 • Mgr. Henrieta Balogová- riaditeľka školy
  Mobil: 0903 768 544- riaditeľka školy
  e-mail: riaditel.zstornala@gmail.com

  Mgr. Zuzana Mičková- zástupkyňa pre primárne vzdelávanie
  Mgr, Jana Straková- zástupkyňa pre nižšie sekundárne vzdelávanie
  Telefón: +421 x 047 5522367 zástupkyne riaditeľky školy

  Mgr. Daniela Scholtzová- výchovná poradkyňa
  Telefón: +421 x 047 5011264 výchovná poradkyňa

  Ľubica Gencsiová- vedúca školkej jedálne
  Telefón: +421 x 047 5011263 vedúca školskej jedálne
  e-mail: jedalen.zstornala@gmail.com

  Mária Balázsová- hospodárka školy
  +421 x 047 5524585 hospodárka, FAX

Fotogaléria